Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Informacja dot. rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej (2018-02-14 19:24:56)
oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2018-01-12 13:40:37)
wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 285/17 z dn. 29.12.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 381/13 z dn. 04.11.2013 r.

Obwieszczenie (2018-01-12 13:23:58)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy obiektu infrastruktury technicznej WA0023 obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii zasilającej.

Obwieszczenie (2018-01-10 15:31:46)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała Góra polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z PVC Ø110 mm

Wybory uzupełniające (2017-12-14 09:05:23)


Obwieszczenie (2017-12-13 08:51:19)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Biała Góra polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z PVC Ø110 mm.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2017-11-28 08:00:07)
dot.: terminu rozpatrzenia wniosku GDDKiA w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 381/13 z dn. 04.11.2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2017-11-20 12:16:46)
w sprawie wszczęcia postępowania dot. zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 381/13 z dn. 04.11.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Kamieńsk" z wyłączeniem węzła do węzła "Radomsko" wraz z węzłem od km 376+000 do km 392+720

Zaproszenie - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (2017-11-16 09:53:43)
W dniu 20 listopada 2017r. (poniedziałek) o godz. 17:00 na HALI SPORTOWEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach odbędzie się spotkanie w związku z możliwością pozyskania środków na dofinansowanie OZE Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, piece CO ( PELET) ). 1 / 34  NASTEPNY