Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Wybory uzupełniające (2017-12-14 09:05:23)


Obwieszczenie (2017-12-13 08:51:19)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Biała Góra polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z PVC Ø110 mm.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2017-11-28 08:00:07)
dot.: terminu rozpatrzenia wniosku GDDKiA w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 381/13 z dn. 04.11.2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2017-11-20 12:16:46)
w sprawie wszczęcia postępowania dot. zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 381/13 z dn. 04.11.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Kamieńsk" z wyłączeniem węzła do węzła "Radomsko" wraz z węzłem od km 376+000 do km 392+720

Zaproszenie - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (2017-11-16 09:53:43)
W dniu 20 listopada 2017r. (poniedziałek) o godz. 17:00 na HALI SPORTOWEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach odbędzie się spotkanie w związku z możliwością pozyskania środków na dofinansowanie OZE Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, piece CO ( PELET) ).

Obwieszczenie (2017-08-17 21:59:00)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka (demontaż) el. energetycznej linii napowietrznej SN-15kV. Budowa linii kablowej SN-15kV w odgałęzieniu do stacji trafo Lefranów nr 5-0479 w miejscowości Lefranów. Etap 3.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego (2017-08-04 13:49:15)
o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2017-07-28 21:06:00)
w sprawie uruchomienia syren alarmowych.

Obwieszczenie (2017-07-12 14:08:43)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla rozbiórki (demontażu) el. energetycznej linii napowietrznej SN-15kV. Budowa linii kablowej SN-15kV w odgałęzieniu do stacji trafo Lefranów nr 5-0479 w miejscowości Lefranów. Etap 3 cd.

Ogłoszenie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (2017-06-14 14:09:52)
z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących oceny wygody i funkcjonalności użycia różnych typów kart do głosowania. 1 / 33  NASTEPNY