Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie (2017-08-17 21:59:00)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka (demontaż) el. energetycznej linii napowietrznej SN-15kV. Budowa linii kablowej SN-15kV w odgałęzieniu do stacji trafo Lefranów nr 5-0479 w miejscowości Lefranów. Etap 3.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego (2017-08-04 13:49:15)
o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2017-07-28 21:06:00)
w sprawie uruchomienia syren alarmowych.

Obwieszczenie (2017-07-12 14:08:43)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla rozbiórki (demontażu) el. energetycznej linii napowietrznej SN-15kV. Budowa linii kablowej SN-15kV w odgałęzieniu do stacji trafo Lefranów nr 5-0479 w miejscowości Lefranów. Etap 3 cd.

Ogłoszenie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (2017-06-14 14:09:52)
z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących oceny wygody i funkcjonalności użycia różnych typów kart do głosowania.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (2017-05-18 12:05:43)
dot. sprawy administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91"

Harmonogram (2017-05-08 11:55:19)
wywozu odpadów wielkogabarytowych w okresie od 29.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (2017-05-05 10:08:34)
dot. sprawy administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91"

Obwieszczenie (2017-04-27 10:08:15)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia przy ulicy Pogodnej w miejscowości Dobryszyce.

Kryteria rekrutacji (2017-03-30 10:09:47)
do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkól podstawowych. 1 / 33  NASTEPNY