Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (2019-08-14 14:19:06)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (2019-08-14 14:14:10)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".

Obwieszczenie (2019-08-05 16:23:50)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa nowej oraz demontaż starej linii napowietrznej nN w miejscowości Wiewiórów .

Obwieszczenie (2019-08-01 15:40:20)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blok Dobryszyce

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2019-07-31 08:46:48)
dot. ustalenia terminu rozpatrzenia sprawy wszczętej na wniosek GDDKiA w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego 381/13 z 04.11.2013 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 (...).

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-07-30 12:03:36)
dot. możliwości wystąpienia burz z gradem w dniu 30.07.2019 r.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-07-30 10:10:43)
dot. uruchomienia syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00.

Obwieszczenie (2019-07-10 15:27:52)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa nowej oraz demontaż starej linii napowietrznej nN w miejscowości Wiewiórów.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-07-10 11:44:46)
ZMIANA OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI.

SUSZA ROLNICZA 2019 ROK (2019-07-08 15:27:16)
Wójt Gminy Dobryszyce informuje właścicieli gospodarstw rolnych, że w związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiegoPOPRZEDNI  2 / 42  NASTEPNY