Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.


Gminny Program Profilaktyki i Roziązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXI/184/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 grudnia 2005 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 30 grudnia 2005 roku.

 

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

WSTĘP

 

     Do poważnej refleksji i bolesnej zadumy skłania fakt, że kilka milionów ludzi w Polsce regularnie nadużywa alkoholu, mimo iż prowadzi to do śmiertelnej choroby oraz do dramatycznej degradacji ich osobistego życia, a jednocześnie do ogromnego cierpienia ich najbliższej rodziny.
     Uzależnienie od alkoholu występuje u około 800 tyś. osób w Polsce i jest chorobą społeczną, której konsekwencje dotykają nie tylko osób uzależnionych, ale także członków ich rodzin i środowisk społecznych.
     Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do degradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje stopniową utratę wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi interpersonalne oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zwykle dopiero na końcu następuje degradacja fizyczna, która dla wielu staje się, niestety jedynym motywem, który skłania do przestania picia alkoholu. Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach polskiej rzeczywistości. Nie można ich uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość.

 

ROZDZIAŁ I.

 

1. Diagnoza Środowiska lokalnego

      Gmina Dobryszyce liczy 18 miejscowości, zamieszkuje ją 4137 osób, w tym 3217 osób powyżej 18 lat .
W gminie funkcjonują dwa przedszkola , dwie szkoły podstawowe , gimnazjum oraz szkoła średnia. Ogółem w gminie jest 840 uczniów . W szkołach zatrudnionych jest około 100 nauczycieli.       Na podstawie danych uzyskanych z Policji, Ośrodka Zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej należy stwierdzić, iż istnieje konieczność prowadzenia działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
Zagrożenia sprzyjające rozszerzaniu się zjawiska alkoholizowania się tkwią w środowisku i wynikają w dużej mierze z następujących czynników:

 • wzrostu bezrobocia,
 • szerzenia się ubóstwa,
 • braku umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • syndromu wyuczonej bezradności,
 • braku perspektyw życiowych dla młodego pokolenia i związana z tym frustracja powodująca brak motywacji do przezwyciężenia trudności,
 • braku alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
Powyżej opisane zjawiska powodują konieczność kontynuowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.

2. Adresaci programu

      Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobryszyce, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych nie będący mieszkańcami Gminy.

Powyżej opisane zjawiska powodują konieczność kontynuowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.       Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobryszyce, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych nie będący mieszkańcami Gminy.

 

Powyżej opisane zjawiska powodują konieczność kontynuowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.       Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobryszyce, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych nie będący mieszkańcami Gminy.

 

Powyżej opisane zjawiska powodują konieczność kontynuowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.       Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dobryszyce, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych nie będący mieszkańcami Gminy.

 

 

ROZDIAŁ II

 

1. Podstawa prawna Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Realizatorzy programu

      Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobryszycach. 3. Cel programu

      Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu.

Cel ten będzie realizowany poprzez:
 1. zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież,
 2. zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych,
 3. zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych spożyciem alkoholu,
 4. zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego,
 5. zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy,
 6. promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 7. zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa na rynku alkoholowym,
 8. zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
 9. ograniczenie spożycia alkoholu i zmiana struktury jego konsumpcji na rzecz napojów niskoprocentowych.
4. Strategie rozwiązywania problemów

 1. Działania służące ograniczeniu spożycia alkoholu.
 2. Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej.
 3. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin.
 4. Zmniejszenie skali problemów dotykających rodziny związanych z zachowaniami patologicznymi.
 5. Szeroko rozumiana edukacja publiczna i szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych.
 6. Wspieranie placówek , których działania ukierunkowane są na zapobieganie i zmniejszanie skali szkód związanych ze spożyciem alkoholu.
 7. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemem alkoholowym.
 8. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
5. Obszary realizacji programu

 1. Profilaktyka.
 2. Leczenie i ograniczenie szkód zdrowotnych.
 3. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych.

      Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobryszycach.       Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 

      Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobryszycach.       Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 

      Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobryszycach.       Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Zadania własne gminy i ich realizacja

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 1. Kontynuacja pracy punktu konsultacyjnego.
 2. Diagnozowanie problemów rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.
 3. Motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia.
 4. Udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.
 5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej , udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 6. Inicjowanie interwencji w przypadku przemocy domowej.
 7. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i podstawowej opieki zdrowotnej.
Zadanie 2

Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach tych działań należy:
  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywnia alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy;
  • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.
  • o ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu , a wstępne czynności przeprowadzane w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania:
  • skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych( psycholog, psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art.25 ustawy),
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych ( art. 26 ust.3 ustawy),
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby , której postępowanie dotyczy ( art. 26 ust.3 ustawy).
 2. Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym:
  • leczenie współuzależnienia i syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
  • dofinansowanie usług terapeutycznych dla współuzależnionych i DDA,
  • finansowanie szkoleń dla terapeutów w zakresie realizacji programu terapeutycznego.
 3. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez stworzenie odpowiednich warunków do współpracy z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotyczących szkolenia w ramach metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz zespołu FAS.
 4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym:
  • tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
  • finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic ,
  • dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
  • finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
  • dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym,
  • wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów do spraw pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym,
  • organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia , mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych.
 5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie :
  • rozpoznanie przemocy w rodzinie ,
  • podjęcie odpowiednich działań w stosunku do sprawcy i jego rodziny,
  • wdrożenie procedury "Niebieskich Kart",
  • dostarczenie ofiarom przemocy informacji o przysługujących im prawach oraz możliwości szukania pomocy,
  • dofinansowanie szkoleń służących podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  • dofinansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 1. Opracowanie wspólnie z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami planu profilaktyczno- wychowawczego dla szkół.
 2. Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do uczniów.
 3. Współfinansowanie i wspieranie programów i przedsięwzięć opracowywanych i realizowanych przez młodzież.
 4. Wdrażanie programów profilaktycznych dla upijającej się młodzieży.
 5. Dofinansowanie szkoleń , kursów w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów.
 6. Współorganizowanie i współfinansowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 7. Rozszerzenie zajęć profilaktycznych o różne formy zajęć sportowych.
 8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych +do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych , mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia przy współpracy Policji lub Straży Miejskiej.
 9. Edukacja w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych dla społeczności lokalnej.
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów.
Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Współpraca z profesjonalnymi instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 2. Dofinansowanie szkoleń dla terapeutów podejmujących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Współpraca z sądem w sprawie kierowania na obowiązkowe leczenie, koordynacja działań z kuratorami sądowymi oraz policją.
 4. Finansowanie kosztów dojazdu dla osób korzystających z pomocy terapeutycznej.
Zadanie 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 1. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym.
 2. Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.
 3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
 4. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych co do zgodności przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia ( art. 18'ust.8).
Zadanie 6

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych może przewidywać finansowanie zatrudnienia socjalnego uzależnionym od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych może przewidywać finansowanie zatrudnienia socjalnego uzależnionym od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych może przewidywać finansowanie zatrudnienia socjalnego uzależnionym od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych może przewidywać finansowanie zatrudnienia socjalnego uzależnionym od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBRYSZYCACH.

 1. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji w wysokości 75 zł. brutto oraz jej członków w wysokości 65 zł. brutto za udział w posiedzeniach komisji.
 3. Przyjmuje się zwroty kosztów podróży służbowych tj. związanych z wykonywaniem funkcji przewodniczącego lub członka komisji wg zasad uregulowanych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.XII2002r. w sprawie zasad ustalania wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju ( Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1990)
 4. Polecenie każdego wyjazdu dla członka komisji podpisuje przewodniczący, a dla przewodniczącego- Wójt Gminy .

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

      Realizacja powyższych zadań jest uzależniona od wielkości środków gromadzonych w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wnoszonych do budżetu gminy.
Program ten jest aktem otwartym i znajdzie w nim miejsce każda pożyteczna inicjatywa.

 


Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2006-03-22 09:44:59
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-03-22 09:45:43
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1585