Gospodarka odpadami - informacje ogólne


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRYSZYCE W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Dobryszyce?

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę, a wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowanym przez Gminę Dobryszyce systemem odbioru odpadów komunalnych . Gmina jest zobowiązana osiągać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina również na obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania . Gmina, która nie osiągnie odpowiednich poziomów podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu. W drodze postępowania przetargowego zostanie wybrana firma, która będzie odbierała i zagospodarowywała odpady komunalne. Mieszkańcy nie będą już zobowiązani do zawierania indywidualnych umów na odbiór śmieci.

Na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciele tych nieruchomości będą musieli wyposażyć obiekt w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych , poprzez zawarcie indywidualnych umów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy.

Gmina zapewni odbiór następujących frakcji odpadów:

 1. przeterminowanych leków (punkty zbiórki w aptekach);
 2. zużytych baterii i akumulatorów;
 3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj.
  a). wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak: urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki, pralki;
  b). małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego takie jak np. odkurzacze, żelazka;
  c). sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego takiego jak np. komputery duże, stacje robocze, komputery osobiste, procesory, klawiatury, laptopy elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory, faksy, telefaksy, telefony;
  d). sprzętu audiowizualnego takiego jak: odbiorniki radiowe, telewizory, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne;
  e). sprzętu oświetleniowego takiego jak oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych , pozostałych urządzeń oświetleniowych służących do celów rozpraszania i kontroli światła z wyjątkiem żarówek.
  Narzędzi elektrycznych i elektronicznych typu wiertarki Zabawek , sprzętu rekreacyjnego i sportowego np. kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry wideo itp.
 4. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 5. zużytych opon pochodzących z gospodarstwa domowego;
 6. papieru i tektury w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, zeszytów, książek, wolnych od zszywek i innych części metalowych;
 7. szkła, a w szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików, i innych, wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych;
 8. tworzyw sztucznych a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach , butelek po płynach do prania i mycia , opakowań po artykułach spożywczych i kosmetycznych;
 9. opakowań wielomateriałowych , a w szczególności opakowań po sokach i mleku typu Tetra-Pack;
 10. metali, a w szczególności opakowań aluminiowych , opakowań ze stali;
 11. odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji – odpadów kuchennych, opakowań ulegające biodegradacji . Odpady te należy kompostować;
 12. chemikaliów – w szczególności farb , lakierów , środków ochrony roślin , środków owadobójczych itp.;
 13. odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Zasady selektywnej zbiórki:
Do worka przeznaczonego na PLASTIK oraz OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METALE należy wrzucać: butelki typu PET- po płynach i napojach , pojemniki po środkach czystości , folie , woreczki foliowe , reklamówki , opakowania wielomateriałowe (pojemniki po sokach i produktach mlecznych typu Tetra-Pack ) , drobny złom ( puszki metalowe i aluminiowe). Nie należy wrzucać : tworzyw sztucznych piankowych, opakowań po lekarstwach, styropianu, opakowań po farbach i chemikaliach .

Do worka przeznaczonego na SZKŁO należy wrzucać : Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami . Nie należy wrzucać: luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, szkła nietłukącego typu duralem

Do worka przeznaczonego na PAPIER należy wrzucać : Gazety, książki , zeszyty, katalogi, foldery, torby, i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów. Nie należy wrzucać : papieru i tektury pokrytych folią metalową, opakowań po napojach i środkach spożywczych, tłustego papieru np. z masła , margaryny .


Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Obowiązujące od 01.01.2015 r. stawki opłaty za odpady:

 • 7,50 zł na miesiąc od osoby w przypadku zbierania i przekazywania odpadów w sposób selektywny;
 • 12,50 zł na miesiąc od osoby w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób zmieszany .


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza raz w miesiącu w terminie do dnia ostatniego każdego miesiąca następującego po miesiącu za który wnoszona jest opłata.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty (np. narodziny dziecka, zgon) właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości, że odpady będą zbierane w sposób selektywny, a nie wywiązywanie się, odpady komunalne traktowane będą jako zmieszane. Przedsiębiorstwo odbierające odpady, stwierdzając naruszenie zasad selektywnej zbiórki sporządzi protokół oraz dokumentacje fotograficzną i przekaże je do Urzędu Gminy. W takim przypadku opłata będzie pobierana jak za zmieszane odpady komunalne.

 

Prawo miejscowe dotyczące gospodarki odpadami:

Uchwała nr XXXVI/231/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce.

Uchwała nr XXXVI/230/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce.

Uchwała nr XLVII/297/14 w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce.

Uchwała nr XXXIV/216/13 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce.

Uchwała nr III/14/14 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XLVII/298/14 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania:
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie: lipiec 2019 r. - czerwiec 2020 r.

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie: styczeń 2019 r. - czerwiec 2019 r.

  Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych (kwiecień/maj 2019)
Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2013-06-03 14:49:01
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2019-06-28 10:49:46
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 10051