Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Projekt planu zagospodarowania przestrzennego (2018-05-09 14:20:47)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2018-04-25 13:43:46)
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Blok Dobryszyce, w gminie Dobryszyce wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie (2018-04-18 14:15:58)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy obiektu infrastruktury technicznej WA0091, obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym); montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą; wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna); budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna)

Obwieszczenie (2018-04-18 14:14:29)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegającej na: budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia; budowie linii kablowej średniego napięcia; budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN; budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia w miejscowości Dobryszyce, ul. Źródlana

Obwieszczenie (2018-04-18 14:09:43)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci średniego napięcia i niskiego napięcia polegającej na: budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia; budowie linii kablowej średniego napięcia; budowie i przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN; budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia; przebudowie linii kablowych niskiego napięcia w miejscowości Dobryszyce, ul. Szkolna

Harmonogram (2018-04-17 08:26:00)
wywozu odpadów wielkogabarytowych w okresie od 20.04.2018 r. do 11.05.2018 r.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2018-03-19 13:01:20)
dot. zakazu wypalania traw.

Obwieszczenie (2018-03-02 08:56:02)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii zasilającej.

Konkurs powierzenia zadań publicznych 2018 (2018-03-01 14:53:48)
Wójt Gminy Dobryszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Konkurs powierzenia zadań publicznych 2018 (2018-03-01 14:39:25)
Wójt Gminy Dobryszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 1 / 34  NASTEPNY