Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2019-05-15 12:16:01)
dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla G.D.D.K.i.A. na likwidację urządzeń wodnych, wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód zgromadzonych w nieszczelnych rowach do wód, szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych zgromadzonych w nieszczelnych rowach do urządzeń wodnych

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2019-05-11 10:18:09)
dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla G.D.D.K.i.A. na wykonanie urządzeń wodnych (budowę, przebudowę lub likwidację)

Obwieszczenie (2019-05-06 14:44:56)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia polegającej na: budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia; budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia w miejscowości Biała Góra.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach ul. Leśna 1 (2019-04-26 12:47:13)
Wójt Gminy Dobryszyce zarządzeniem nr 32 z dnia 26 kwietnia 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2019-04-12 13:27:30)
dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla G.D.D.K.i.A. w ramach realizacji inwestycji "Projekt i buowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) - granica woj. łódzkiego/śląskiego, zdania III odcinek C - węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000 do km 392+720 dla odcinka 376+000 do km 384+425 projektowanej autostrady.

Harmonogram (2019-04-12 09:18:34)
wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2019 roku - miesiące kwiecień, maj.

Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”. (2019-04-09 09:11:41)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sporu w Wielgomłynach - ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny.

Harmonogram (2019-04-04 13:15:33)
zebrań wiejskich na terenie Gminy Dobryszyce w roku 2019.

Obwieszczenie (2019-03-15 15:24:14)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji transmisyjnej WA0141 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-03-11 14:57:49)
w sprawie wypalania traw. 1 / 39  NASTEPNY