Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie (2019-03-15 15:24:14)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji transmisyjnej WA0141 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-03-11 14:57:49)
w sprawie wypalania traw.

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia nr 21 (2019-03-09 16:30:58)
data komunikatu: 2019-03-09

Obwieszczenie (2019-03-01 15:18:20)
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dz. Nr 375/20 obręb Dobryszyce).

Ogłoszenie - godziny pracy urzędu (2019-02-25 12:33:03)
zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Dobryszyce.

Ogłoszenie - azbest (2019-02-08 12:07:28)
o możliwości składania wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Dobryszyce.

Informacja dot. rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej (2019-02-01 10:04:36)
oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce.

Obwieszczenie (2019-01-31 15:17:42)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transmisyjnej WA0141 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-01-18 07:48:57)
zmiana adresu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2019-01-17 13:08:11)
dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. 1 / 39  NASTEPNY