Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (2018-10-23 14:57:52)
SKO zawiadamia strony postępowania, że podjęło deczyję znak: KO.420-190/18, mocą której uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Dobryszyce nr 05/2018 z dnia 31.08.2018 r. znak: 6733.08.08.2018

Obwieszczenie (2018-10-11 13:15:01)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej z rur PVC ϕ110 mm w miejscowości Zalesiczki.

Obwieszczenie (2018-10-11 13:07:37)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w miejscowości Biała Góra.

Obwieszczenie (2018-10-04 15:22:05)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Dobryszyce na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 1858/7; 1858/8; 1860/3; 1865/2; 1866/2; 1867/2 - obręb geodezyjny Dobryszyce.

Obwieszczenie (2018-10-04 15:17:00)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN; budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN; budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; budowa elektro-energetycznych linii kablowych nN na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 2/1; 97; 110/1; 112; 124; 125; 111; 120 obręb geodezyjny Huta Brudzka

Obwieszczenie (2018-10-04 15:15:08)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda.

Obwieszczenie (2018-09-06 15:01:47)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Dobryszyce na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 1858/7; 1858/8; 1860/3; 1865/2; 1866/2; 1867/2 - obręb geodezyjny Dobryszyce.

Obwieszczenie (2018-08-31 20:46:04)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transmisyjnej WA0141 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującą: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym); montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą; wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna); budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna)

Obwieszczenie (2018-08-29 20:54:48)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda

Obwieszczenie (2018-08-29 20:51:04)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Dobryszyce na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 1858/4; 1858/7; 1858/8; 1860/3; 1865/2; 1866/2; 1867/2; 1867/3; 1867/4 - obręb geodezyjny Dobryszyce 1 / 37  NASTEPNY