Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-01-18 07:48:57)
zmiana adresu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2019-01-17 13:08:11)
dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

Ogłoszenie - Podatek akcyzowy (2019-01-09 13:22:16)
dot. zmian w podatku akcyzowym od 2019 r.

Obwieszczenie - RDOŚ (2018-12-19 10:42:23)
dot. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

Ogłoszenie - RDOŚ (2018-12-19 10:37:08)
dot. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

Obwieszczenie (2018-12-17 14:42:58)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nn w miejscowości Kolonia Dobryszyce.

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2018-12-04 14:31:51)
znak: PO.ZUZ.5.421.704.2018.MC

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2018-11-29 10:36:17)
znak: PO.RUZ.421.278.7.2018.JŁ

Obwieszczenie (2018-11-28 14:41:34)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nn w miejscowości Kolonia Dobryszyce, gm. Dobryszyce (obręb stacji 5-0552 Dobryszyce A).

Obwieszczenie (2018-11-21 09:39:40)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesiczki działki o numerze ewidencyjnym 442/1; 495/2; 496. 1 / 38  NASTEPNY