Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie (2018-07-10 13:01:55)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Dobryszyce.

Ogłoszenie - Kurenda dot. suszy (2018-06-28 14:49:48)


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 1 z dnia 21.06.2018 r. - Burze z gradem (2018-06-21 13:02:30)
Wójt Gminy Dobryszyce ostrzega o możliwości wystąpienia burz z gradem w dniu 21.06.2018 r.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2018-06-12 10:16:01)
dot. oszczędnego i racjonalnego gospodarowania wodą.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2018-06-12 10:13:46)
dot. poboru wody z hydrantów, celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2018-06-05 13:01:20)
o możliwości składania wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobryszyce.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (2018-06-05 10:28:35)
dot. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu infrastruktury technicznej WA0023.

Obwieszczenie (2018-05-30 14:58:01)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia; budowa linii kablowej średniego napięcia; budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN; budowa i przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia w miejscowości Dobryszyce, ul. Źródlana.

Obwieszczenie (2018-05-29 13:56:43)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia; budowa linii kablowej średniego napięcia; budowa i przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN; budowa i przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia; przebudowa linii kablowych niskiego napięcia w miejscowości Dobryszyce, ul. Szkolna

Obwieszczenie (2018-05-28 14:21:46)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia, budowa wewnętrznej linii zasilającej. 1 / 35  NASTEPNY