Podatek od posiadania psów z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.


Wysokość stawki podatku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku określa Uchwała Nr II/17/2002 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 2 grudnia 2002 roku.

Uchwała Nr II/17/2002
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 2 grudnia 2002 roku

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednoslity z 2001 r. Dz.U. Nr 142. poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ Rada Gminy w Dobryszycach uchwala co następuje:

 

     § 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 30 zł za każdego psa.

 

     § 2. 1. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego i w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
2. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

 

     § 3. Podatku od psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości do 1 ha - po jednym psie na każdą nieruchomość.

 

     § 4. 1. Pobór podatku pobierany jest w drodze inkasa.
2. Inkaso podatku powierza się sołtysom.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% pobranych kwot.

 

     § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

     § 6. Traci moc Uchwała Nr V/34/94 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadanych psów.

 

     § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dobryszyce

 


Zdzisław Laskowski

 


Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2005-12-30 09:42:34
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2005-12-30 09:44:08
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1029