Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Informacja Wójta Gminy Dobryszyce (2019-12-05 09:54:37)
dotycząca wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (2019-12-04 15:33:13)
WOOŚ.420.183.2018.MGr.21 z dnia 29.11.2019 r. - dot. rozbudowy drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

KURENDA (2019-12-04 15:26:55)
dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2019-11-15 07:42:48)


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (2019-11-13 07:45:12)
informacja o wszczęciu postępowania - dot. terenu Zakładu Wytwórni Pasz w m. Blok Dobryszyce ul. Dobryszycka 22.

Ogłoszenie - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobryszyce WSPÓLNE ŻYCIE (2019-11-08 15:03:14)

zaproszenie na zajęcia fitness.Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2019-10-22 14:04:03)
dot. dostaw wody.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2019-09-30 15:45:15)
dot. zebranie wiejskie sołectwa Blok Dobryszyce.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-09-30 11:24:01)

dot. ostrzeżenia meteorologicznego - wystąpienie silnego wiatru.

 1 / 43  NASTEPNY