Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2020-01-16 10:58:23)
dot. ustalenia terminu rozpatrzenia sprawy wszczętej na wniosek GDDKiA w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego 381/13 z 04.11.2013 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 (...).

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-01-07 15:17:18)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RDM4430B” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-01-07 15:14:15)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-01-03 08:22:52)
dot. nowego rachunku dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2019-12-30 08:06:16)
dot. przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Kamieńsk” (bez węzła) do węzła „Radomsko” (z węzłem) od km 376+000 do km 392+720, wraz z infrastrukturą - odcinek C.

Informacja Wójta Gminy Dobryszyce (2019-12-05 09:54:37)
dotycząca wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (2019-12-04 15:33:13)
WOOŚ.420.183.2018.MGr.21 z dnia 29.11.2019 r. - dot. rozbudowy drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

KURENDA (2019-12-04 15:26:55)
dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 1 / 44  NASTEPNY