Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji (2019-09-25 15:32:19)
sprzedaży używanych składników majątku ruchomego.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2019-09-16 15:01:28)
dot. ustalenia terminu rozpatrzenia sprawy wszczętej na wniosek GDDKiA w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego 381/13 z 04.11.2013 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 (...).

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-09-09 13:55:30)
dot. zmian Programu Czyste Powietrze

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-09-06 21:55:45)
dot. dostawy wody w dniu 07.09.2019 r.

Obwieszczenie (2019-09-05 22:02:57)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blok Dobryszyce.

Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji (2019-08-21 15:32:18)
sprzedaży używanych składników majątku ruchomego.

Informacja - PGWWP (2019-08-19 10:43:52)
dot. pozwolenia wodno-prawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią tj: dróg tymczasowych.

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (2019-08-14 14:19:06)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (2019-08-14 14:14:10)
dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91".POPRZEDNI  2 / 43  NASTEPNY