Gminny Program Roziązywania Problemów Alkoholowych.


Gminny Program Roziązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 zatwierdzono Uchwałą Nr XXII/135/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 24 marca 2005 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/135/2005 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 24 marca 2005 roku.

 

Gminny Program

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

WSTĘP

 

     Do poważnej refleksji i bolesnej zadumy skłania fakt, że kilka milionów ludzi w Polsce regularnie nadużywa alkoholu, mimo iż prowadzi to do śmiertelnej choroby oraz do degradacji ich osobistego życia, a jednocześnie do ogromnego cierpienia ich najbliższej rodziny.
     Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do degradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje powolną utratę wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi interpersonalne oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zwykle dopiero na końcu następuje degradacja fizyczna, która dla wielu staje się, jedynym motywem, który skłania do przestania picia alkoholu. Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach polskiej rzeczywistości, nie można ich uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość. Do najważniejszych problemów wynikających ze spożywania i nadużywania alkoholu w Polsce można aktualnie zaliczyć:

 1. Samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Szkody zdrowotne u nadużywających alkoholu osób.
 3. Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemów alkoholowych.
 4. Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy.
 5. Przestępstwa i wykroczenia popełnione przez osoby nie trzeźwe.
 6. Łamanie prawa związane z handlem napojami alkoholowymi.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

     Zadania własne gminy w zakresie działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi z dnia 26.10.1982 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą ). Zgodnie z art. 4.1. ustawy zadania te w szczególności obejmują:

 1. zwiększenie dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw działania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w art. 13.1. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

 

 

ADRESACI

 

     Adresatami ww. programu są mieszkańcy Gminy Dobryszyce. Gmina liczy 18 miejscowości, zamieszkuje ja 4238 mieszkańców, w tym 3197 powyżej 18 lat. W gminie funkcjonują dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz szkoła średnia. Uczniowie są głównymi beneficjentami tego programu. Dane otrzymane z policji szkół, Ośrodków Zdrowia, Ośrodków Pomocy Społecznej wskazują na konieczność prowadzenia działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

CEL PROGRAMU

 

      Podstawowym celem ww. programu jest takie kształtowanie lokalnej polityki wobec środków uzależniających, która służy zapobieganiu oraz zmniejszeniu tego zjawiska. Cel ten jest realizowany poprzez:

 1. promowanie trzeźwości wśród dzieci i młodzieży,
 2. kreowanie społecznie akceptowanych wartości,
 3. tworzenie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 4. ograniczenie dostępności do środków uzależniających ( alkohol, narkotyki, sterydy ),
 5. konsekwentne egzekwowanie zakazu podawania i sprzedawania alkoholu nieletnim,
 6. zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy styl życia,
 7. podjęcie kroków zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom alkoholizowania się i narkotyzowania,
 8. zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla młodzieży z problemami alkoholowymi i narkomanią,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i narkomanii,
 10. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 11. zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków.

 

 

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU WYNIKAJĄCE A CELÓW

 

      1. Działalność profilaktyczna jako szczególna procedura działania.
Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądanie. Istotą działań profilaktycznych jest przeciwdziałanie zagrożeniom. Jest to czynność uprzedzająca, podejmowana zanim te groźne zjawiska się ujawniają lub rozpowszechniają.
Dlatego konieczne jest:

 • uwzględnienie w szkolnych programach nauczania wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
 • wspieranie aktywności uczniów w kształtowaniu postaw proabstynenckich, uczenie umiejętności odmawiania spożywania alkoholu, konsekwentnego radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji trudnych,
 • podejmowanie działań o edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych, opracowanych i realizowanych przez dzieci i młodzież,
 • wspieranie działalności świetlic środowiskowych,
 • organizowanie imprez profilaktycznych przez specjalne programy lub zaproszonych gości,
 • podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 • wprowadzenie różnych form zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach środowiskowych.
2. Podstawowe działania:
Działalność punktu konsultacyjnego:
 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy,
 • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy i/lub poddaniu się leczeniu odwykowemu, zmotywowanie do podjęcia leczenia,
 • skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego ( art.25 ustawy ),
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych ( art.26 ust.3 ustawy ),
 • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotycz ( art.26 ust. 3 ),
 • udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu,
 • rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska pomocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania przemocy,
 • zdiagnozowanie sytuacji w całej rodzinie i zaplanowanie pomocy dla klientów punktu,
 • współpraca z policją w sytuacjach wymagających interwencji u osób nadużywających alkoholu ,
 • działalność informacyjno - edukacyjna dla mieszkańców gminy,
 • wspieranie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych ( Poradnia Uzależnień i Współuzależnień ),
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy,
 • organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
 • prowadzenie działalności świetlic środowiskowych,
 • zorganizowanie dożywianie dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 • dofinansowanie konkursów i innych imprez profilaktycznych,
 • dofinansowanie lub sfinansowanie kursów dla nauczycieli zajmujących się problematyką uzależnień i są aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych do kwoty 400,oo zł,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z promowanie trzeźwości kierowców,
 • współpraca z ekspertami, którzy mogą pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Podstawowe działania:Działalność punktu konsultacyjnego:

 

 

REALIZATOREM PROGRAMU jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

ZASADY FINANSOWANIA

 

     Źródłem finansowania Gminnego Programu są środki pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W gminie Dobryszyce ustalono limit 24 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

     Ustala się wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji w wysokości 75,oo złotych oraz jej członków w wysokości 65,00 złotych za udział w posiedzeniu komisji lub zespołu.

 

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2006-01-25 10:39:48
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-01-25 10:54:09
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1935