Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.


Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXII/134/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 24 marca 2005 roku.Załącznik do Uchwały Nr XXII/134/2005 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 24 marca 2005 roku.

 

PROGRAM
współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

 

Rozdział I
WSTĘP

 

     Trzecim sektorem obok sektora publicznego i prywatnego, są organizacje pozarządowe działające również na rzecz dobra publicznego. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi niesie wiele korzyści. Podstawowymi korzyściami wynikającymi ze współpracy są między innymi:

 1. umacnianie w świadomości społecznej współodpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
 2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego przez aktywizację społeczności lokalnych,
 3. wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb,
 4. lepsze zorganizowanie wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy.

 

 

Rozdział II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

     Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy z organizacjami.
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 3. programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

 

 

Rozdział III
CEL PROGRAMU

 

 1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dobryszyce
 2. Cel ten realizowany będzie w szczególności poprzez:
  1. określenie kierunków realizacji zadań publicznych
  2. zapewnienie udziału organizacji w realizacji zadań publicznych,
  3. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji,
  4. podnoszenie standardu świadczonych usług,
  5. zabezpieczenie w budżecie Gminy Dobryszyce środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie w/w zadań.

 

 

Rozdział IV
OBSZARY WSPÓŁPRACY

 

      Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności zadania publiczne w sferze:

 1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 2. propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 3. przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

 

Rozdział V
ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

 

     

 1. współpraca z organizacjami odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, jawności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji.
 2. Współpraca Gminy Dobryszyce z organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
  1. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
   1. zapraszania przedstawicieli organizacji na posiedzenie Rady Gminy i jej Komisji,
   2. publikowanie informacji o organizacjach realizujących zadania ze sfery zadań publicznych realizujących zadania ze sfery zadań publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
   3. przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2005 r. zadaniach sfery publicznej, a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu
  3. konsultowanie projektów prawa miejscowego dotyczących problematyki mieszczącej się w zakresie ich statutowych działalności w celu uzyskania ewentualnych uwag i opinii w przedmiocie projektowanej regulacji prawnej,
  4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
 3. Działania organizacji mogą być wspierane przez Gminę w innych formach takich jak:
  1. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja,
  2. udzielanie pomocy w nawiązaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i samorządowymi innych państw.
 4. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się poprzez:
  1. powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
  2. wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
   1. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy szczególne przewidują inny tryb zlecania /np. przepisy o pomocy społecznej/ lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.
   2. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje Wójt Gminy powołuje w formie zarządzenia komisję konkursową oraz określa tryb jej pracy.
   3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
   4. Środki przekazywane są wyłonionym w wyniku konkursu organizacjom na podstawie umów zawieranych według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
   5. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie przez Skarbnika Gminy.

    

 

Rozdział VI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

 1. Za realizację zadań objętych programem współpracy odpowiada Wójt Gminy.
 2. Za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają merytoryczni pracownicy Urzędu, którzy w swoich zakresach czynności mają dany rodzaj zadań publicznych.

 

 

Rozdział VII
ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJE PRORAMU

 

 1. Środki finansowe z Programu przeznaczone są na określone przedsięwzięcia, a nie dla określonych podmiotów
 2. Środki na realizację Programu współpracy są określone w uchwale budżetowej na 2005 r.

 

 

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W terminie nie dłuższym niż do końca I kwartału każdego roku Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Dobryszycach projekt rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2006-01-26 08:41:29
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-01-26 08:41:29
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1270