Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.


Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIII/193/06 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 lutego 2006 roku.Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/193/06 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 28 lutego 2006 roku.

 

PROGRAM
współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.

 

Rozdział I
POSTĘPOWANIE WSTĘPNE

 

     § 1  1. Program reguluje kierunki i zasady współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej '' organizacjami pozarządowymi '' , uprawnionymi statutowo do prowadzenia działalności pożytku publicznego określonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

2.Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa, bez bliższego określenia o:

 1. ustawie - rozumie się poprzez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 873 z późn. zm / zwana dalej ustawą
 2. organizacjach - rozumie się przez to organizację i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy,
 3. programie - rozumie się przez to '' Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r.
 4. dotacja - rozumie się przez to dotacje w znaczeniu przedstawionym w art.2 pkt. 1 ustawy,
 5. środkach publicznych - rozumie się przez to środki, o których mowa w art.2 pkt.2 ustawy.

 

 

Rozdział II
CEL PROGRAMU

 

     § 2.  1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dobryszyce.

2.Cel ten realizowany będzie w szczególności poprzez:

 1. określenie kierunków realizacji zadań publicznych,
 2. zapewnienie udziału organizacji w realizacji zadań publicznych,
 3. wykorzystania potencjału i możliwości organizacji,
 4. podniesienie standardu świadczonych usług,
 5. zabezpieczenie w budżecie Gminy Dobryszyce środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie w/w zadań.

 

 

Rozdział III
PARTNERZY GMINY DOBRYSZYCE

 

     § 3.  W realizacji Programu partnerami Gminy mogą być w szczególności:

 1. stowarzyszenia
 2. kluby sportowe
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunkach państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego,
 4. organizacje działające w sferze pomocy, profilaktyki i ochrony zdrowia,
 5. organizacje działające w sferze kultury, turystyki i rekreacji.

 

 

Rozdział IV
OBSZARY WSPÓŁPRACY

 

     § 4.  Obszarami współpracy Gminy, a podmiotami programu będą zadania publiczne w sferze:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. upowszechnia kultury fizycznej i sportu,
 3. przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

 

Rozdział V
ZASADY WSPÓŁPRACY

 

     §5.  Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:

 1. pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych organizacjom , a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,
 2. suwerenności stron , co oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą, a organizacjami kształtowane będą poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swej działalności statutowej,
 3. partnerstwa, co oznacza, że Gmina gwarantuje organizacjom między innymi udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez Gminę, określenia sposobu ich realizacji, rozeznaniu i definiowaniu problemów gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
 4. efektywności, co oznacza, że Gmina i organizacje wspólne dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych pod względem merytorycznym,
 5. uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza że Gmina udostępni organizacjom informacje o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z nimi, a organizacje udostępnią między innymi dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów dotyczących prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

 

 

Rozdział VI
FORMY WSPÓŁPRACY

 

     §6.  Współpraca Gminy z organizacjami realizowana będzie w następujących formach:

 1. zlecenia organizacjom zadań publicznych poprzez:
  1. powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
 2. wspieranie działalności organizacji w formach o charakterze niefinansowym poprzez:
  1. organizowanie otwartych spotkań z organizacjami pozarządowymi,
  2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
  3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresów ich działania, projektów aktów normatywnych organów Gminy dotyczących dziedzin działalności statutowej tych organizacji,
  4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego, dla rozwiązywania problemów społecznych w obszarach wspólnego zainteresowania w sferze zadań publicznych,
  5. udzielenie pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Gminy Dobryszyce,
  6. nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.

 

 

Rozdział VII
ZASADY ZLECENIA REALIZACJI ZADAŃ

 

     §7.  1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Dobryszyce organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy szczególne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z następujących form:

 1. powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie w całości jego realizacji,
 2. wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację.
3. Dotacje, o których mowa w pkt. 2 nie mogą być wykorzystane na:
 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakupy gruntów,
 4. działalność gospodarczą,
 5. działalność polityczną,
 6. pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów,
4. Otwarte konkursy ofert ogłasza publicznie Wójt Gminy z zachowaniem warunków ustalonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego. 5. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje Wójt Gminy powołuje w formie zarządzenia komisję konkursową oraz określa tryb jej pracy. 6. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 193, poz. 1891/ 7. Zakres i zasady wykonywania zadań publicznych przez wybraną organizację będą określone w pisemnych umowach Gminy z organizacją, której udzielono wsparcia lub powierzono wykonanie zadania. 8. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie Skarbnika Gminy.

3. Dotacje, o których mowa w pkt. 2 nie mogą być wykorzystane na: 4. Otwarte konkursy ofert ogłasza publicznie Wójt Gminy z zachowaniem warunków ustalonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego. 5. Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje Wójt Gminy powołuje w formie zarządzenia komisję konkursową oraz określa tryb jej pracy. 6. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 193, poz. 1891/ 7. Zakres i zasady wykonywania zadań publicznych przez wybraną organizację będą określone w pisemnych umowach Gminy z organizacją, której udzielono wsparcia lub powierzono wykonanie zadania. 8. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie Skarbnika Gminy.

 

 

Rozdział VIII
ZADANIA PRIORYTETOWE NA 2006 ROK

 

     §8.  W 2006 roku Gmina uznaje za priorytetowe w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi współdziałanie w wykonaniu następujących zadań w poszczególnych sferach zadań publicznych:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez szkolenie, organizację i udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych
 2. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: realizację zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych", wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja zadań samorządu Gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

 

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

     §9.  1. W terminie nie dłuższym niż do końca I kwartału każdego roku Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Dobryszycach projekt rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok, uwzględniając w szczególności ocenę realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.
2. Gmina realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych i możliwości organizacyjnych.
3.W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Gminy z organizacjami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./


Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2006-03-15 11:59:03
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-03-15 11:59:03
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1916