Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010.


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 zatwierdzono Uchwałą Nr V/35/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 marca 2007 roku.

Załącznik do Uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 30 marca 2007 roku.

 

Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010

 

WSTĘP

 

     Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem społecznym.Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Jest niepokojącym przejawem trudności dojrzewania psychospołecznego a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi.
     Zażywanie narkotyków wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych, szkolnych, prawnych a także zdrowotnych. Jednym z nich jest wystąpienie tzw. zespołu uzależnienia a takze ostrych i przewlekłych chorób, w tym zakażenia wirusem HIV.
     Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa.

 

ROZDZIAŁ I.

       GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII określa lokalną strategię w zakresie narkomanii i związanych z nią problemów.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej , gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

 1. działalność wychowawczą , edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
 2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
 3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych;
 4. nadzór nad substancjami , których używanie może prowadzić do narkomanii;
 5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania , przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

 

 

 

ROZDIAŁ II

 

Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów, podniesienie świadomości społecznej Gminy Dobryszyce.
Cel ten realizowany jest przez :

 1. ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków;
 2. ograniczenie tempa wzrostu przestępczości związanej z używaniem narkotyków,
 3. ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków,
 4. ograniczanie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków,
 5. utrzymanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.
Cel ten bedzie realizowany w gminie dobryszyce poprzez profilaktykę I-rzędową dotyczącą całej populacji dzieci i młodzieży mającą na celu:
 • opóźnienie inicjacji narkotykowej;
 • promocja zdrowego stylu życia;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów zwiazanych z uzywaniem środków odurzających;
 • diagnoza środowiska związana z problemem uzywania środków odurzających; dostosowanie programów profilaktycznych do potrzeb środowiska;
Profilaktyka II-rzędowa ma na celu zapobieganie powstawaniu uzależnienia poprzez:
 • kształtowanie postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży;
 • wycofanie dziecie i młodzieży z zachowań ryzykownych;
 • diagnoza środowiska związana z problem.
Profilaktyka III-rzedowa ma na celu zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych narkomanii poprzez:
 • utrwalenie postaw abstynenckich u osób z problemem narkotykowym;
 • zmotywowanie do leczenia osób mających problemy narkotykowe;
 • organizowanie wsparcia po terapii.

Cel ten bedzie realizowany w gminie dobryszyce poprzez profilaktykę I-rzędową dotyczącą całej populacji dzieci i młodzieży mającą na celu: Profilaktyka II-rzędowa ma na celu zapobieganie powstawaniu uzależnienia poprzez: Profilaktyka III-rzedowa ma na celu zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych narkomanii poprzez:

 

Cel ten bedzie realizowany w gminie dobryszyce poprzez profilaktykę I-rzędową dotyczącą całej populacji dzieci i młodzieży mającą na celu: Profilaktyka II-rzędowa ma na celu zapobieganie powstawaniu uzależnienia poprzez: Profilaktyka III-rzedowa ma na celu zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych narkomanii poprzez:

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZADANIA WŁASNE GMINY wynikające z art. 10 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku obejmują następujące działania:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
 2. udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemow narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęc sportowo-rekreacyjnych dla uczniów , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. wspomaganie działań instytucjii , organizacji pozarządowych i osób fizycznych , służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
 5. wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców (edukacja dorosłych);
 6. wspomaganie działalności szkół w dziedzinie profilaktyki narkomanii;
 7. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym.
Zadania te będą realizowane poprzez :
 • zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych,
 • wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego,
 • dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży , programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,
 • dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców,
 • dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców świetlicśrodowiskowych,
 • dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych,
 • prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, wystaw,
 • propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży,
 • podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
 • rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniajacych problematykę narkomanii, adresowanych do określonych grup docelowych,
 • informowanie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną, współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii,
 • współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Zadania te będą realizowane poprzez :

 

Zadania te będą realizowane poprzez :

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Program jest adresowany do ogółu społeczeństwa Gminy Dobryszyce a przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w tym młodzieży z grup ryzyka
Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy współpracy pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców świetlic środowiskowych działających na terenie gminy.
Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-05-23 08:15:36
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-05-23 08:21:57
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1808