Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIV/204/06 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/202/06 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

 

Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii

 

WSTĘP

 

     Polska , stając u progu XXI wieku, z nadzieją i oczekiwaniem na lepszą przyszłość za sobą ciągnie balast nie załatwionych spraw zaniechanych decyzji, a także groźnych dla rozwoju Polaków zjawisk patologii społecznej.
     Nowy porządek ustrojowy- wolność, demokracja, niezależność- nie wymazały zaszłości przypisanych do trudnych problemów społecznych a w niektórych sferach życia spotęgowały ich skalę bądź może ujawnily ich zasięg i zakres.
     Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego , szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica.) Narkomania powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem społecznym.
     Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny , a szkody z nim związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego.

 

ROZDZIAŁ I.

       GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII określa lokalną strategię w zakresie narkomanii i związanych z nią problemów.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej , gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

 1. działalność wychowawczą , edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
 2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
 3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych;
 4. nadzór nad substancjami , których używanie może prowadzić do narkomanii;
 5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania , przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
 6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

 

 

ROZDIAŁ II

 

Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.
Cel ten realizowany jest przez :

 1. ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków;
 2. ograniczenie tempa wzrostu przestępczości związanej z używaniem narkotyków,
 3. ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków,
 4. ograniczanie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków,
 5. utrzymanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZADANIA WŁASNE GMINY wynikające z art. 10 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku obejmują następujące działania:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
 2. udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemow narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęc sportowo-rekreacyjnych dla uczniów , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. wspomaganie działań instytucjii , organizacji pozarządowych i osób fizycznych , służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
 5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Zadania te będą realizowane poprzez :
 • zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych,
 • wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego,
 • dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży , programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,
 • dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców,
 • dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców świetlicśrodowiskowych,
 • dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych,
 • prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, wystaw,
 • propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży,
 • podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
 • rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniajacych problematykę narkomanii, adresowanych do określonych grup docelowych,
 • informowanie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną, współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Zadania te będą realizowane poprzez :

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Program jest adresowany do uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy Dobryszyce , a także do jej mieszkańców.
Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy współpracy pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców świetlic środowiskowych działających na terenie gminy.
Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z wpłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2006-05-25 11:53:43
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-05-25 11:53:43
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1761