2006Uchwała II/88/2007 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2006 rok. (2007-04-18 08:44:34)
Uchwałą II/88/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2006 rok.

Realizacja budżetu za 2006 rok. (2007-04-18 08:17:50)
Wykonanie budżetu w 2006 roku.

Uchwała II/3/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie opinii projektu budżetu na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do projektu budżetu Gminy Dobryszyce. (2007-03-06 14:29:59)
Uchwałą II/3/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2007 roku pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu Gminy Dobryszyce na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do projektu budżetu.