Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za III kwartał 2006 roku.




Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za III kwartał 2006 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 7.504.972,00 5.849.057,19
B. WYDATKI (1+2) z tego: 8.629.004,00 5.007.482,69
     1. Wydatki bieżące 6.457.504,00 4.777.415,76
     2. Wydatki majątkowe 2.171.500,00 230.066,93
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
-1.124.032,00

841.574,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.124.032,00 318.631,65
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.323.331,00 443.331,00
     1. Kredyty i pożyczki 880.000,00 0,00
     2. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: 443.331,00 443.331,00
         a) środki na pokrycie deficytu 443.331,00 443.331,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 199.299,00 124.699,35
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 199.299,00 124.699,35

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 






Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2006-10-25 12:18:15
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-10-25 12:18:15
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1132