2006


Zarządzenie Nr 72/2005
Wójta Gminy Dobryszyce
z dnia 14.11.2005 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2006.

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/ oraz art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565/ WÓJT GMINY DOBRYSZYCE zarządza co następuje:

 

     § 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Dobryszycach projekt budżetu Gminy na rok 2006 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.

 

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 


 

Pliki do pobrania:
  Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami za 9 miesięcy 2005 roku

  Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2006 rok

  Projekt uchwały Rady Gminy Dobryszyce

  załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy

  załącznik nr 1a - Plan finansowy dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

  załącznik nr 1b - Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 2006

  załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2006

  załącznik nr 2a - Plan finansowy wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

  załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem środków niewykorzystanych w latach ubiegłych

  załącznik nr 4 cz. I - Wieloletni program inwestycjyjny Gminy Dobryszyce na lata 2006-2008

  załącznik nr 4 cz. II - Wykaz inwestycyjny jednorocznych Gminy Dobryszyce w 2006 roku

  załącznik nr 5 - Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2006 r. i lata następne

  załącznik nr 6 - Plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

  załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 2006 rok

  załącznik nr 8 - Plan dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2006-06-13 10:31:08
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-06-13 11:13:00
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2967