2007


Zarządzenie Nr 71/2006
Wójta Gminy Dobryszyce
z dnia 10.11.2006 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2007.

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337/ oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381/ WÓJT GMINY DOBRYSZYCE zarządza co następuje:

 

     § 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Dobryszycach projekt budżetu Gminy na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.

 

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 


 

Pliki do pobrania:
  Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2006 r.

  Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2006 r.-wykaz szczegółowy

  Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2007 rok

  Projekt uchwały Rady Gminy w Dobryszycach

  załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok

  załącznik nr 1a - Plan finansowy dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

  załącznik nr 1b - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2007

  załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2007

  załącznik nr 2a - Plan finansowy wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok

  załącznik nr 3 cz. I - Wieloletni program inwestycyjny Gminy Dobryszyce na lata 2007-2009

  załącznik nr 3 cz. II - Wykaz inwestycji jednorocznych Gminy Dobryszyce w 2007 roku

  załącznik nr 4 - Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem środków niewykorzystanych w latach ubiegłych

  załącznik nr 5 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2007 rok

  załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

  załącznik nr 7 - Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2007 r. i lata następne
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2006-11-29 11:06:11
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-11-29 13:02:19
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2972