2008


Zarządzenie Nr 64/2007
Wójta Gminy Dobryszyce
z dnia 14.11.2007 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2008.

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560/ WÓJT GMINY DOBRYSZYCE zarządza co następuje:

 

     § 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Dobryszycach projekt uchwały budżetowej Gminy Dobryszyce na rok 2008 wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu na dzień 31.12.2008 r. i lata następne.

 

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 


 

Pliki do pobrania:
  Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 r.

  Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 r.-szczegółowo

  Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008 rok

  Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2008 r. i lata następne

  Projekt uchwały Rady Gminy w Dobryszycach

  załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok

  załącznik nr 1a - Plan dochodów (dotacji celowych) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

  załącznik nr 1b - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2008

  załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na rok 2008

  załącznik nr 2a - Plan wydatków z tyułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

  załącznik nr 3 cz. I - Wieloletni program inwestycyjny Gminy Dobryszyce na lata 2008-2010

  załącznik nr 3 cz. II - Wykaz inwestycji jednorocznych Gminy Dobryszyce w 2008 roku

  załącznik nr 4 - Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych

  załącznik nr 5 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2008 rok
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-11-19 15:00:43
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-11-22 13:59:20
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2692