2009Uchwała II/56/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce. (2010-05-13 10:55:18)
Uchwałą II/56/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce.

Uchwała II/55/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dot. sprawozdania Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2009 rok. (2010-05-13 10:44:08)
Uchwałą II/55/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2010 roku pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2009 rok. 1 / 3  NASTEPNY