2009Uchwała II/205/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie opinii dot. informacji Wójta Gminy Dobryszyce o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. (2009-10-13 09:44:58)
Uchwałą II/205/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 października 2009 roku pozytywnie zaopiniowano informację Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Uchwała II/56/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobryszyce w sprawie udzielenia absoluitorium Wójtowi Gminy. (2009-05-29 14:29:07)
Uchwałą II/56/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2009 roku pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady gminy Dobryszyce w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.POPRZEDNI  2 / 3  NASTEPNY