2011Uchwała II/303/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce. (2011-07-12 14:59:51)
Uchwałą II/303/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 czerwca 2011 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce.

Uchwała II/251/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie opinii dot. sprawozdania Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2010 rok. (2011-07-12 14:56:48)
Uchwałą II/251/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2011 roku pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2010 rok.