2012Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobryszyce o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. (2012-06-28 07:09:35)
Uchwała Nr II/137/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2012 r.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gm. Dobryszyce za 2011 rok. (2012-06-04 11:03:05)
Uchwała Nr II/102/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2012 r.