Gospodarka odpadami - informacje ogólne


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRYSZYCE W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Dobryszyce?

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę, a wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowanym przez Gminę Dobryszyce systemem odbioru odpadów komunalnych . Gmina jest zobowiązana osiągać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina również na obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania . Gmina, która nie osiągnie odpowiednich poziomów podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu. W drodze postępowania przetargowego zostanie wybrana firma, która będzie odbierała i zagospodarowywała odpady komunalne. Mieszkańcy nie będą już zobowiązani do zawierania indywidualnych umów na odbiór śmieci.

Na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciele tych nieruchomości będą musieli wyposażyć obiekt w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych , poprzez zawarcie indywidualnych umów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy.

Gmina zapewni odbiór następujących frakcji odpadów:

 1. przeterminowanych leków (punkty zbiórki w aptekach);
 2. zużytych baterii i akumulatorów;
 3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj.
  a). wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak: urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki, pralki;
  b). małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego takie jak np. odkurzacze, żelazka;
  c). sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego takiego jak np. komputery duże, stacje robocze, komputery osobiste, procesory, klawiatury, laptopy elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory, faksy, telefaksy, telefony;
  d). sprzętu audiowizualnego takiego jak: odbiorniki radiowe, telewizory, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne;
  e). sprzętu oświetleniowego takiego jak oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych , pozostałych urządzeń oświetleniowych służących do celów rozpraszania i kontroli światła z wyjątkiem żarówek.
  Narzędzi elektrycznych i elektronicznych typu wiertarki Zabawek , sprzętu rekreacyjnego i sportowego np. kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry wideo itp.
 4. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 5. zużytych opon pochodzących z gospodarstwa domowego;
 6. papieru i tektury w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, zeszytów, książek, wolnych od zszywek i innych części metalowych;
 7. szkła, a w szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików, i innych, wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych;
 8. tworzyw sztucznych a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach , butelek po płynach do prania i mycia , opakowań po artykułach spożywczych i kosmetycznych;
 9. opakowań wielomateriałowych , a w szczególności opakowań po sokach i mleku typu Tetra-Pack;
 10. metali, a w szczególności opakowań aluminiowych , opakowań ze stali;
 11. odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji – odpadów kuchennych, opakowań ulegające biodegradacji . Odpady te należy kompostować;
 12. chemikaliów – w szczególności farb , lakierów , środków ochrony roślin , środków owadobójczych itp.;
 13. odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Zasady selektywnej zbiórki:
Do worka przeznaczonego na PLASTIK oraz OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METALE należy wrzucać: butelki typu PET- po płynach i napojach , pojemniki po środkach czystości , folie , woreczki foliowe , reklamówki , opakowania wielomateriałowe (pojemniki po sokach i produktach mlecznych typu Tetra-Pack ) , drobny złom ( puszki metalowe i aluminiowe). Nie należy wrzucać : tworzyw sztucznych piankowych, opakowań po lekarstwach, styropianu, opakowań po farbach i chemikaliach .

Do worka przeznaczonego na SZKŁO należy wrzucać : Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami . Nie należy wrzucać: luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, szkła nietłukącego typu duralem

Do worka przeznaczonego na PAPIER należy wrzucać : Gazety, książki , zeszyty, katalogi, foldery, torby, i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów. Nie należy wrzucać : papieru i tektury pokrytych folią metalową, opakowań po napojach i środkach spożywczych, tłustego papieru np. z masła , margaryny .


Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Obowiązująca od dnia 01.10.2020 r. stawka opłaty za odpady:

 • 23,00 zł na miesiąc od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza raz w miesiącu w terminie do dnia ostatniego każdego miesiąca następującego po miesiącu za który wnoszona jest opłata.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty (np. narodziny dziecka, zgon) właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości, że odpady będą zbierane w sposób selektywny, a nie wywiązywanie się, odpady komunalne traktowane będą jako zmieszane. Przedsiębiorstwo odbierające odpady, stwierdzając naruszenie zasad selektywnej zbiórki sporządzi protokół oraz dokumentacje fotograficzną i przekaże je do Urzędu Gminy. W takim przypadku opłata będzie pobierana jak za zmieszane odpady komunalne.

 

Prawo miejscowe dotyczące gospodarki odpadami:

Uchwała nr XXXIV/216/13 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce. 

Uchwała nr IX/75/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XXIV/124/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce

Uchwała nr XXXII/190/17 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce

Uchwała nr VII/44/19 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce

Uchwała nr XXIV/126/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr VII/45/19 w sprawie zmiany uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

Pliki do pobrania:
Plik  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plik  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie: styczeń 2021 r. - grudzień 2021 r.

Plik  Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - listopad 2020

Plik  Informacja o nowym rachunku bankowym - obowiązuje od 01.01.2020
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2013-06-03 14:49:01
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2020-12-30 14:56:11
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 13910