Gospodarka odpadami - informacje ogólne


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRYSZYCE W ZWIĄZKU ZGOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI.Gmina zapewni odbiór następujących frakcji odpadów:

 1. przeterminowanych leków (punkty zbiórki w aptekach);
 2. zużytych baterii i akumulatorów;
 3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj.
  a). wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak: urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki, pralki;
  b). małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego takie jak np. odkurzacze, żelazka;
  c). sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego takiego jak np. komputery duże, stacje robocze, komputery osobiste, procesory, klawiatury, laptopy elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory, faksy, telefaksy, telefony;
  d). sprzętu audiowizualnego takiego jak: odbiorniki radiowe, telewizory, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne;
  e). sprzętu oświetleniowego takiego jak oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych , pozostałych urządzeń oświetleniowych służących do celów rozpraszania i kontroli światła z wyjątkiem żarówek.
  Narzędzi elektrycznych i elektronicznych typu wiertarki Zabawek , sprzętu rekreacyjnego i sportowego np. kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry wideo itp.
 4. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 5. zużytych opon pochodzących z gospodarstwa domowego;
 6. papieru i tektury w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, zeszytów, książek, wolnych od zszywek i innych części metalowych;
 7. szkła, a w szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików, i innych, wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych;
 8. tworzyw sztucznych a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach , butelek po płynach do prania i mycia , opakowań po artykułach spożywczych i kosmetycznych;
 9. opakowań wielomateriałowych , a w szczególności opakowań po sokach i mleku typu Tetra-Pack;
 10. metali, a w szczególności opakowań aluminiowych , opakowań ze stali;
 11. odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji – odpadów kuchennych, opakowań ulegające biodegradacji . Odpady te należy kompostować;
 12. chemikaliów – w szczególności farb , lakierów , środków ochrony roślin , środków owadobójczych itp.;
 13. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 14. tekstyliów i odzieży;
 15. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igeił i strzykawek;
 16. popiołów.

Na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciele tych nieruchomości będą musieli wyposażyć obiekt w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych , poprzez zawarcie indywidualnych umów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy.


Zasady selektywnej zbiórki:
Do worka przeznaczonego na PLASTIK oraz OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METALE (kolor żółty) należy wrzucać:
butelki typu PET- po płynach i napojach , pojemniki po środkach czystości , folie , woreczki foliowe , reklamówki , opakowania wielomateriałowe (pojemniki po sokach i produktach mlecznych typu Tetra-Pack ) , drobny złom ( puszki metalowe i aluminiowe). Nie należy wrzucać: tworzyw sztucznych piankowych, opakowań po lekarstwach, styropianu, opakowań po farbach i chemikaliach .

Do worka przeznaczonego na SZKŁO (kolor zielony) należy wrzucać : Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami . Nie należy wrzucać: luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, szkła nietłukącego typu duralem.

Do worka przeznaczonego na PAPIER (kolor niebieski) należy wrzucać : Gazety, książki , zeszyty, katalogi, foldery, torby, i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów. Nie należy wrzucać : papieru i tektury pokrytych folią metalową, opakowań po napojach i środkach spożywczych, tłustego papieru np. z masła , margaryny.

Do worka przeznaczonego na BIO (kolor brązowy) należy wrzucać : warzywne
i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, ale bez mięsa, kości i tłuszczów. Nie należy wrzucać produktów odzwierzęcych (oprócz skorupek jaj) . Podobnie jak odchody domowych zwierząt, oleje roślinne, popiół, a także ziemia, żwir i kamienie.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 lipca 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc od osoby wynosi 30,00 zł.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku i nie segreguje odpadów wynosi za miesiąc od osoby 60,00 zł.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów w przydowmowych kompostownikach.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Dobryszyce uchwałą z dnia 24 lutego 2020 Nr XIX/121/20 Rady Gminy w Dobryszycach dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości. Kompostowanie bioodpadów należy realizować w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodowej.

Zgodnie z Uchwała z dnia 27 sierpnia 2020 r. Nr XXII/143/20 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza raz w miesiącu w terminie do dnia ostatniego każdego miesiąca następującego po miesiącu za który wnoszona jest opłata.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty (np. narodziny dziecka) właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Prawo miejscowe dotyczące gospodarki odpadami:

Uchwała nr XXXIV/216/13 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce

Uchwała nr XXXIII/199/21 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty podwyższonej

Uchwała nr XIX/121/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce

Uchwała nr XXI/130/20 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce

Uchwała nr XIX/122/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIII/143/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania:
Plik  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plik  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie: styczeń 2022 r. - grudzień 2022 r.

Plik  Informacja o nowym rachunku bankowym - obowiązuje od 01.01.2022 r.
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2013-06-03 14:49:01
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2022-01-05 13:07:01
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 16087