2015Uchwała Nr II/275/2015 z dnia 22 października 2015 roku (2015-11-24 12:32:57)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobryszyce za I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr II/190/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku (2015-06-23 08:40:45)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr II/152/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku (2015-06-10 12:01:03)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr II/59/2015 z dnia 5 marca 2015 roku (2015-03-11 14:30:14)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobryszyce.