20196220.12.2019 (2020-02-10 15:21:11)
Budowa budynku chłodni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 2/1 obręb Huta Brudzka.

6220.13.2019 (2020-01-13 11:16:34)
Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczej-odbiorczej WA-0023 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, usytuowanej na działce nr ewid. 635/4 położonej w m. Dobryszyce

6220.8.2019 (2019-11-15 14:42:39)
modernizacja istniejącego zakładu produkcyjnego Wytwórnia Pasz w Bloku Dobryszyckim zlokalizowanego na działkach nr ewid. 738, 657/2, 656 będącego w dzierżawie spółki BioFeed Sp. z o.o. z siedzibą 83-130 Pelpin ul. Jesionowa 28.

6220.10.2019 (2019-10-10 15:41:14)
Odzysk, zbieranie i magazynowanie katalizatorów.

6220.9.2019 (2019-10-10 11:33:42)
Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

6220.6.2019 (2019-08-22 12:31:43)
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład stolarski z lakierowaniem.

6220.4.2019 (2019-05-28 20:20:55)
Budowa hali magazynowej, części socjalno-biurowych B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, budynku socjalnego, portierni, zbiornika wody przeciwpożarowej, pompowni, trafostacji, zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, układem komunikacji wewnętrznej, parkingami, instalacją gazową oraz infrastrukturą techniczną,

6220.2.2019 (2019-03-04 15:48:32)
Budowa farmy fotowoltaicznej DOBRYSZYCE I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zalesiczki.

6220.1.2019 (2019-01-03 18:56:30)
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 RDM 4430B.