Uchwała nr II/17/06 z dnia 2006-12-06


w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Dobryszyce.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 / oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 / Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

 

     § 1. Nadaje się Statut Urzędowi Gminy Dobryszyce w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

 


Kazimierz Tatara

 Pliki do pobrania:
Plik  Załącznik nr 1 - Statut Urzędu Gminy Dobryszyce
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-01-18 08:40:50
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-01-18 08:42:28
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1197