InstrukcjaUstawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorz±dowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporz±dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność Biuletynu.

BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej jest aplikacją internetową umożliwiającą publikowanie informacji przez poszczególne podmioty, np. gminy, powiaty, urzędy. Obsługa systemu jest prosta. W lewej części strony znajduje się menu przedmiotowe oraz podmiotowe. Uzyskiwanie informacji z poszczególnej kategorii następuje poprzez kliknięcie myszką na dany odnośnik. W działach znajdują się załączniki w przyjaznych formatach (m.in. doc, pdf), które można otwierać również poprzez kliknięcie na zał±cznik.


Informacje ogólne - podstawowe informacje o podmiocie

Władze
Dane dotyczące władz podmiotu (np. wójt, burmistrz, sekretarz, kierownik), struktury organizacyjnej, inne informacje dot. Władz podmiotu (rada, komisje, wydziały i referaty)

Prawo lokalne
Informacje dotyczące aktów prawnych stanowionych przez dany podmiot (uchwały, rozporządzenia, statut) oraz zeznania majątkowe.

Zeznania majątkowe
Zeznania majątkowe Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika oraz Radnych Rady Gminy Dobryszyce.

Gospodarka
Wykaz jednostek organizacyjnych, jak również podległych spółek handlowych, czy ofert inwestycyjnych. W tym dziale znajdują się również informacje dotyczące zamówień publicznych, ogłoszone przetargi. Dodatkowo znajduje się tu wykaz informacji nieudostępnionych.

Serwis
W tym dziale znajdują się odnośniki do kategorii związanych z funkcjonowaniem systemu - wyszukiwarka, rejestr zmian, redakcja biuletynu, statystyki czy instrukcja obsługi.
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2005-11-17 15:14:51
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2005-11-17 15:14:51
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 7451