Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-05-20 10:46:17)
dot. dofinansowania na budowę naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów lub na budowę podziemnych zbiorników na wody opadowe.

Informacja (2020-05-20 10:38:56)
dot. wdrożenia nowej odsłony Programu Czyste Powietrze 2.0

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-05-13 08:10:40)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN 15kV.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Zdania (2020-05-07 14:52:39)
dot. opłat za wodę i ścieki oraz należności podatkowych z tytułu otrzymanych decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Wytyczne GIS z dnia 4 maja 2020 r. (2020-05-07 11:59:20)
dla przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2020-04-24 08:28:17)
dot. postanowienia Wojewody Łódzkiego Nr 65/20 z 7-04-2020 r. prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 381/13 z 4-11-2013 r. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Kamieńsk” z wyłączeniem węzła do węzła „Radomsko” wraz z węzłem od km 376+000 do km 392+720, wraz z infrastrukturą – odcinek C.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (2020-04-21 15:21:08)
dot. decyzji znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (2020-04-07 11:30:28)
dot. decyzji znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-03-31 23:02:35)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2020-03-20 14:02:09)
dot. zawiadomienia o wydaniu postanowienia Wojewody Łódzkiego Nr 34/20 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Łódzkiego 381/13 z 04.11.2013 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 (...). 1 / 47  NASTEPNY