Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-10-28 15:02:40)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z PVC ϕ110 mm.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26-10-2020 r. (2020-10-28 13:37:37)
dot. decyzji znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22-10-2020 r. (2020-10-28 13:32:53)
dot. decyzji znak WOOŚ.420.183.2018.MGr.24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (2020-10-27 09:54:56)
KO.420.129.2020: dot. utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 06/2020, znak: 6733.05.09.2020 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0023 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-10-14 12:17:00)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy i przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia polegającej na demontażu słupa linii napowietrznej średniego napięcia, budowie linii kablowej średniego napięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-10-13 12:07:38)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla budowy i przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia, budowy linii kablowej średniego napięcia, budowy złączy kablowych SN, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowy linii kablowych niskiego napięcia, przebudowy linii napowietrznych niskiego napięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-10-09 13:13:30)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej.

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zarządzenie nr 71/2020 (2020-10-02 14:45:57)
Wójt Gminy Dobryszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-09-14 15:33:05)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-08-26 14:54:16)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0023 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym); montaż anten odbiorczo-nadawczych na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą; wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna); budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna). 1 / 50  NASTEPNY