Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji (2020-02-18 12:36:03)
sprzedaż drewna gatunku: topola.

Ogłoszenie o przetargu ustnym - licytacji (2020-02-18 12:33:04)
sprzedaż drewna gatunku: sosna, dąb, topola.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-02-14 14:23:14)

dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe raz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-02-14 14:12:49)
dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe raz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-02-14 12:48:58)
w/s możliwości zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej oceniającej oferty w zakresie: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-02-12 13:41:26)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-02-10 14:43:08)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RDM4430B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-02-07 14:45:37)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Polna w miejscowości Dobryszyce

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-02-07 14:43:26)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej.

Informacja dot. rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej (2020-02-04 11:24:20)
oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce. 1 / 45  NASTEPNY