Petycje, skargi i wnioski


PETYCJE
PRZEDMIOT PETYCJI:
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

 • NADAWCA PETYCJI:
 • Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
 • Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 • ADRESAT PETYCJI:
 • Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 • Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 • PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.

 • PETYCJA MUSI BYĆ PODPISANA:
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 • SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI:
  Osobiście:
  Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze
  Urząd Gminy Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30,

  Pocztą:
  Urząd Gminy Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  97-505 Dobryszyce

  Drogą elektroniczną:
  e-mail: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl
  elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /f256sovw9u/SkrytkaESP

  SPOSÓB ROZPATRYWANIA PETYCJI:
 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję,
 • petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawiać bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołało się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzeniu petycji,
 • adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

 • Opłaty:
  Brak
  Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej
  Składanie petycji reguluje:
  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)  SKARGI I WNIOSKI ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

  PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU:
 • przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
 • przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

 • W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZEKAZAĆ SKARGĘ LUB WNIOSEK?
 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, wówczas przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy,
 • skargi i wnioski niezawierające imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 • ILE CZASU TRWA ROZPATRZENIE SKARGI LUB WNIOSKU ?
 • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia,
 • jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, organ ten ustala organ właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazuje mu skargę albo informuje obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować,
 • jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 • ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE:
 • Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 • Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 16:30. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy mieszkańcy przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
 • Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.
 • Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych, kultury i sportu
 • Sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski stanowisko ds. organizacyjnych, kultury i sportu ewidencjonuje w rejestrze skarg i wniosków oraz przekazuje je do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z właściwością

 • GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?
  Osobiście:
  Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze
  Urząd Gminy Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30,
  Pocztą:
  Urząd Gminy Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  97-505 Dobryszyce

  Drogą elektroniczną:
  e-mail: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl
  elektroniczna skrzynka podawcza e PUAP: /f256sovw9u/SkrytkaESP
  Fax: 044 681-10-28, 044 681-11-93

  Podstawa prawna:
  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46), Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobryszyce.

  Petycja nr 152.1.2020 (2020-06-17 13:54:04)
  "Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl"

  Petycja nr 152.7.2019 (2019-11-25 12:28:32)
  w sprawie wdrożenia płatności bezgotówkowych.

  Petycja nr 152.6.2019 (2019-11-25 12:22:27)
  w sprawie przekazania danych wynikających z odpowiedzi na pytania w sprawie problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

  Petycja nr 152.5.2019 (2019-11-13 08:13:20)
  w sprawie zebrania ofert rynkowych w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analiz ponoszonych wydatków w w/w zakresie.

  Petycja nr 152.4.2019 (2019-11-13 08:10:26)
  w sprawie modernizacji parku maszynowego.

  Petycja nr 152.3.2019 (2019-04-16 12:05:49)
  w sprawie bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców.

  Petycja nr 152.2.2019 (2019-04-12 12:39:59)
  w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku firmy FHB BARTEX o uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego.

  Petycja nr 152.1.2019 (2019-02-08 08:58:31)
  w sprawie odmowy rozpatrzenia wniosku firmy FHB BARTEX o uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego.

  Petycja nr 1.2018 (2018-02-13 14:50:20)
  w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz tablicy ogłoszeń

  Petycja nr 2.2016 (2016-07-25 10:37:27)
  w sprawie problemu poprawy efektywności energetycznej.   1 / 2  NASTEPNY